บริจาคออนไลน์

 
 

ร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนได้

*  บริจาคทุนทรัพย์

*  บริจาคสิ่งของ

*  เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

*  อาสาสมัครช่วยเหลืองานมูลนิธิ ฯ

*  แวะเยี่ยมให้กำลังใจ

 

รายละเอียดผู้บริจาค

ขอเชิญร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน