คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1. นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2. . นางกรกนก ศิริวงษ์	ผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล		ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุบัน สวัสดิ์ประภา		ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายเชาว์ กุฎาคาร			ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางสาวพรทิพย์ เกียรตินฤมล		ผู้จัดการโรงเรียน
7. นางสาลี่ เดชบุญ			ผู้แทนผู้ปกครอง
8. นางสาวชลชนก เบ้าเฟื้อย		ผู้แทนครู
9. นางสาวจุไรรัตน์  เพชรสุก		ธุรการโรงเรียน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
1. นางกรกนก ศิริวงษ์		ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
2.นางสาวจริญา อินทิวาด 		หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
3.นายเฉลิม บุญกอง			ผู้แทนชุมชน
4. นายจิรพล ศรีดารณพ			ตัวแทนผู้ปกครอง
5.นายกวีพงษ์ จันทาคีรี			ตัวแทนนักเรียน