คณะกรรมการที่ปรึกษา  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ
1.	นายอำเภอชะอำ							ประธานที่ปรึกษา	2.	นายเฉลิมชัย สมบัติทวีพูน					รองประธานที่ปรึกษา	3.	นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ							ที่ปรึกษา	4.	ผู้กำกับสถานีตำรวจ สภ.ชะอำ						ที่ปรึกษา	5.	ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี		ที่ปรึกษา	6.	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี			ที่ปรึกษา	7.	ดร.แสวง เอี่ยมองค์							ที่ปรึกษา	8.	นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ						ที่ปรึกษา	9.	นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง							ที่ปรึกษา	10.	นายไพโรจน์ พรสมบูรณ์ศิริ						ที่ปรึกษา	11.	นายสุชาติ ลิตบัว							ที่ปรึกษา	12.	นายรัตน์ เป็นศิริ								ที่ปรึกษา	13.	นายเชาว์ กุฎาคาร							ที่ปรึกษา	14.	นายอำนาจ บัวหลวง							ที่ปรึกษา	15.	นายสุบัน สวัสดิ์ประภา							ที่ปรึกษา	16.	นายไพศาล สุขสำราญ							ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน	มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ
1.	นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล					ประธานกรรมการดำเนินงาน
2.	นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ					รองประธานกรรมการ
3.	นางสาวสุกัญญา อินทวาด					กรรมการและเหรัญญิก
4.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 	 	กรรมการ
5.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ 				กรรมการ
6.	นางกุสุมา บีเค็นน์ (มินทะขิน)				กรรมการ
7.	นายบุญมี จันทร์อนุกูล					กรรมการ
8.	นายสุชิน อินทวาด						กรรมการ
9.	นายจำนงค์ ตันติรัตนโอภาส					กรรมการ
10.	นายนิวัฒน์ พรสมบูรณ์ศิริ					กรรมการ
11.	นายรักไทย ตรีไกรศรี					กรรมการ
12.	นายเฉลิม ยี่สาร						กรรมการ
13.	นายเอกชัย นาสมปอง					กรรมการ
14.	ผู้อำนวยการสำนักงาน สาขาชะอำ				กรรมการและเลขานุการ
15.	ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพากรซ้ำซ้อน ชะอำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ